श्रमिक प्रतिष्ठान,कोल्हापूर यांच्या संकेत स्थळावर आपले स्वागत आहे.

वर्ष ४ रे नागपूर(2012)


४ थे कॉ.अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन,नागपूर (२५,२६ ऑगस्ट,२०१२)